Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

unia europejska

12 października 2017

Pytanie o ochronę socjalną osób samozatrudnionych

Jakie rozwiązania przewiduje zaproponowany przez Komisję Europejski filar praw socjalnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony…

29 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić badanie służące identyfikacji przyczyn różnic między kobietami a mężczyznami pod…

Pytanie o okres przejściowy między okresami delegowania pracownika

Rozporządzenie 883/2004 a dyrektywa w sprawie pracowników delegowanych Zgodnie z rozporządzeniem nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracownik…

14 lipca 2017

Pytanie w sprawie podpisania przez Radę konwencji stambulskiej

Według Komisji ten ograniczony zakres to także stracona szansa na wykorzystanie już istniejących unijnych ram…

13 lipca 2017

Pytanie w sprawie unijnego programu „Gwarancja dla młodzieży”

W okresie 2014–2020 na program ten przeznaczono ogółem kwotę 6,4 mld EUR z funduszy unijnych,…

Pytanie w sprawie procesu bolońskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego

Jednakże pomimo wybitnych osiągnięć wiele pozostaje do zrobienia. W świetle powyższego: Wprawdzie w działaniach w…