Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

kobiety

11 lipca 2017

Stanowisko w formie poprawek w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

Wśród poprawek jest m.in.: wezwanie Komisji do opracowania statystyk na temat rosnącego bezrobocia w UE,…

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako…

Sprawozdanie w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady 2004/113/EC dotyczącej wdrażania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług

Największym sukcesem Dyrektywy – zdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – jest wprowadzenie tych samych zasad dla kobiet…

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy

Sprawozdanie w sprawie równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28…

Opinia w sprawie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej