Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

kobiety

14 lipca 2017

Pytanie w sprawie podpisania przez Radę konwencji stambulskiej

Według Komisji ten ograniczony zakres to także stracona szansa na wykorzystanie już istniejących unijnych ram…

13 lipca 2017

Wystąpienie podczas debaty o budżecie UE na 2018 r.

Chodzi o takie programy jak COSME, HORYZONT 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Należy też zwiększać reprezentację…

12 lipca 2017

Opinia w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako…

11 lipca 2017

Stanowisko w formie poprawek w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

Wśród poprawek jest m.in.: wezwanie Komisji do opracowania statystyk na temat rosnącego bezrobocia w UE,…

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako…

Sprawozdanie w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady 2004/113/EC dotyczącej wdrażania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług

Największym sukcesem Dyrektywy – zdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – jest wprowadzenie tych samych zasad dla kobiet…