Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

cyfryzacja

2 lutego 2018

Pytanie o powszechne uznawanie zaświadczeń ze szkoleń internetowych

W erze cyfryzacji dostęp do edukacji został ułatwiony dzięki otwartym kursom internetowym (MOOC) adresowanym do…

25 stycznia 2018

Pytanie o rolę kobiet w gospodarce cyfrowej

Ze sprawozdania Komisji z 2013 r. wynika, że równy udział kobiet w sektorze ICT przyniósłby…

4 stycznia 2018

Pytanie o dysproporcję zatrudnienia kobiet i mężczyzn w sektorze nowoczesnych technologii

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: 1. Czy Komisja podejmuje działania, dążące do…

29 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić badanie służące identyfikacji przyczyn różnic między kobietami a mężczyznami pod…

18 lipca 2017

Udział w sesji Komisji Statusu Kobiet przy ONZ

– Informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja świata zewnętrznego przesuwa akcenty podaży i popytu na określone umiejętności,…

13 lipca 2017

Wystąpienie podczas debaty o budżecie UE na 2018 r.

Chodzi o takie programy jak COSME, HORYZONT 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Należy też zwiększać reprezentację…