Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Stanowisko w formie poprawek w sprawie analizy wzrostu gospodarczego na rok 2018

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaproponowała Komisji Praw Kobiet aby ta zwróciła się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej z poniższymi poprawkami do analizy wzrostu gospodarczego na rok 2018.

Wybrane proponowane poprawki:

[Komisja:]

1. podkreśla, że europejskie zarządzanie gospodarcze należy przeorientować z wąskiego celu wzrostu PKB na dobrobyt i zbieżność z wysokimi minimalnymi standardami równości płci

2. odnotowuje, że debaty na temat inteligentnego przydziału wydatków publicznych i priorytetów politycznych w budżecie UE odbywają się regularnie

3. jest zdania, że poprawa struktury i jakości budżetów publicznych stanowi kluczowy czynnik gwarantujący przestrzeganie unijnych przepisów fiskalnych i umożliwiający finansowanie niezbędnych wydatków, np. w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego, które mają szczególne znaczenie dla kobiet

4. jest nadal zaniepokojony brakiem perspektywy i wskaźników dotyczących płci w ramach europejskiego semestru oraz wzywa do szerszego uwzględniania perspektywy płci przy formułowaniu zaleceń dla poszczególnych krajów, programów konwergencji i krajowych programów reform

5. wzywa do zwiększenia płac minimalnych, większej przejrzystości płac oraz przeprowadzenia na poziomie przedsiębiorstw audytów wynagrodzeń w celu osiągnięcia jednakowej płacy za tę samą pracę we wszystkich sektorach i zawodach;

6. wzywa ponadto państwa członkowskie, aby zaprzestały blokowania dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach;

7. podkreśla ponadto znaczenie działań na rzecz osiągnięcia skutecznych ram równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, tak aby umożliwić wszystkim kobietom i mężczyznom godzenie życia
prywatnego i zawodowego;

8. podkreśla potrzebę nadania priorytetowego znaczenia działaniom mającym na celu rozwiązanie problemów bezrobocia, ubóstwa i wyłączenia społecznego, które dotykają przede wszystkim kobiety;

9. wzywa do pełnego włączenia do europejskiego semestru zasady, że należy zagwarantować i wspierać równe traktowanie oraz równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich obszarach, w tym w odniesieniu do uczestnictwa w rynku pracy, warunków zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej;

Pełna treść poprawek na stronie PE. Link po lewej stronie

Komentarze

Komentarze