Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawczynią raportu przegłosowanego w komisji w czerwcu 2016 r.

Komentarze

Komentarze