Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans...

Pytanie w sprawie podpisania przez Radę konwencji stambulskiej

W związku z niedawną decyzją Rady o podpisaniu, w imieniu Unii Europejskiej, konwencji stambulskiej Komisja wyraziła żal, że podejście całościowe przewidziane w pierwotnym wniosku zastąpiono węższym zakresem.  Chociaż w pierwotnym wniosku przedstawionym przez Komisję wzywano do przyjęcia podejścia całościowego, obejmującego zarówno kompetencje wyłączne, jak i dzielone, Rada postanowiła, że ograniczy podpisanie do wyłącznych kompetencji UE – a mianowicie współpracy sądowej w sprawach karnych oraz prawa do azylu i zasady niewydalania.

Według Komisji ten ograniczony zakres to także stracona szansa na wykorzystanie już istniejących unijnych ram prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz na zapewnienie stabilnych i zrównoważonych podstaw dla uruchomienia unijnych zasobów w konkretnych dziedzinach konwencji.

Jakie były powody wyboru i przyjęcia ograniczonego zakresu podpisu?
Jakie środki i działania Rada zamierza podjąć, aby zrealizować cele konwencji stambulskiej, które wchodzą w zakres jej wyłącznych kompetencji?
W jaki sposób Rada zamierza działać w obszarze kompetencji dzielonych odnoszących się do eliminacji i zapobiegania przemocy wobec kobiet?

Komentarze

Komentarze