Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans...

Pytanie o zakres stosowania proponowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Wniosek Komisji dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w artykule dotyczącym zakresu stosowania wprowadza nową, zharmonizowaną na szczeblu UE definicję uprawnień do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. W dyrektywie Rady 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zakres definiuje się następująco: „porozumienie ma zastosowanie do wszystkich pracowników – kobiet i mężczyzn – związanych umową o pracę lub pozostających w innym stosunku zatrudnienia określonym przez prawo, układy zbiorowe lub praktykę obowiązujące w każdym państwie członkowskim”. Natomiast wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów zawiera propozycję nowego zakresu, bez odniesienia do praktyk obowiązujących już w państwach członkowskich: „niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich pracowników, mężczyzn i kobiet, posiadających umowę o pracę lub pozostających w stosunku pracy”.

Pytania:

1. Jaka jest podstawa prawna zmiany zakresu i harmonizacji uprawnień do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego, a także wyłączenia „układów zbiorowych lub praktyk obowiązujących w każdym państwie członkowskim”?

2. Jakie są prawne konsekwencje nowego zakresu i czy „układy zbiorowe lub praktyki obowiązujące w każdym państwie członkowskim” przestały być czynnikami określającymi zatrudnienie i umowy o pracę?

Komentarze

Komentarze