Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pytanie o sumy gwarancyjne z odszkodowań za wypadki samochodowe

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2005/14/WE), zmieniona dyrektywą (2009/103/WE), wprowadziła minimalne sumy gwarancyjne umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych dla szkód materialnych w wysokości 1 mln euro oraz dla szkód osobowych równowartości 5 mln euro na wszystkich poszkodowanych w zdarzeniu. Zgodnie z art. 9 ust 2 ww. dyrektywy Komisja Europejska dokonała w 2015 r. przeglądu kwot sum gwarancyjnych (komunikat Komisji 2016/C210/1) w celu uwzględnienia zmian w europejskim wskaźniku cen konsumpcyjnych obejmującym wszystkie państwa członkowskie, co skutkowało podwyższeniem minimalnych sum gwarancyjnych. Wyżej wymieniony komunikat nie obejmował swoim zakresem państw, które przyjęły okres przejściowy na wprowadzenie dyrektywy, czyli m.in. Polski, która wprowadziła podwyżkę z dniem 11.06.2012 r.

 

Pytania:

1. Kiedy Komisja Europejska wyda komunikat dostosowujący zgodnie ze stopą inflacji minimalne kwoty określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych w celu egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności dla państw, które wprowadziły okres przejściowy?

2. Czy obliczona suma gwarancyjna dla państw z wprowadzonym okresem przejściowym może być niższa niż ustalona w komunikacie 2016/C210/01?

3. Czy celowe jest ewentualne ustalenie sumy gwarancyjnej na poziomie niższym niż ustalony dla państw, które przyjęły dyrektywę bez okresu przejściowego?

Komentarze

Komentarze