Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Pytanie o ścieżki poprawy umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych

Celem programu „Ścieżki poprawy umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych” jest pomoc osobom dorosłym w osiągnięciu minimalnego poziomu w zakresie czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, a także w zdobywaniu szerokiego zakresu umiejętności w drodze nauki na poziomie szkoły średniej II stopnia lub w inny równoważny sposób. Komisja opracowała również zalecenia dla państw członkowskich, dotyczące kluczowych kompetencji umożliwiających uczenie się przez całe życie, które to zalecenia wskazują na osiem kluczowych kompetencji o zasadniczym znaczeniu dla każdej osoby jako członka społeczeństwa opartego na wiedzy, takich jak umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, komunikowanie się w języku obcym, świadomość kulturowa, zdolność wyrażania się itp.

1. Czy Komisja planuje uwzględnienie tych zaleceń w gwarancji umiejętności?
2. Czy UE zamierza rozszerzyć zakres gwarancji umiejętności?

Komentarze

Komentarze