Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans...

Pytanie o równomierne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez matki i ojców

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE ma między innymi na celu wydłużenie części urlopu rodzicielskiego niepodlegającej przeniesieniu na drugiego rodzica do 4 miesięcy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wcześniejsze przepisy zapewniały jeden miesiąc urlopu rodzicielskiego niepodlegającego przeniesieniu na drugiego rodzica, podczas gdy pozostałe trzy miesiące można było dowolnie podzielić między matkę i ojca. Niektóre organizacje społeczeństwa obywatelskiego zwróciły uwagę na potencjalne ryzyko nierównomiernego wykorzystywania proponowanego nowego urlopu przez matki i ojców, które to zjawisko mogłoby doprowadzić do stopniowego podważenia głównego założenia dyrektywy.

1. W jakim stopniu ojcowie ze wszystkich państw członkowskich wykorzystują urlop rodzicielski w rozumieniu dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego z 2010 r.?
2. Jakiej wysokości wynagrodzenie lub zasiłek otrzymują rodzice na urlopach rodzicielskich we wszystkich państwach członkowskich?
3. Jakie środki zamierza przedsięwziąć Komisja, aby zachęcić do równomiernego wykorzystywania proponowanego nowego urlopu rodzicielskiego przez kobiety i mężczyzn?

Komentarze

Komentarze