Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja Europejska proponuje ograniczanie czasu delegowania pracowników oraz nakaz płacenia kierowcom według stawek krajów, w...

Pytanie o przepisy francuskie dotyczące pobierania opłaty w wysokości 40 EUR na pracownika delegowanego

W dniu 3 maja 2017 r. władze francuskie opublikowały w dzienniku urzędowym dekret 2017-751 ustanawiający opłatę w wysokości 40 EUR na pracownika delegowanego, należną od pracodawców delegujących pracowników na terytorium Francji. Również podmioty lokalne, na rzecz których usługi są świadczone, mogą mieć obowiązek uiszczania tej kwoty, jeżeli korzystają z pracowników delegowanych. Ten akt prawny służy pokryciu części kosztów ponoszonych w związku z francuskim elektronicznym systemem powiadamiania.

Dane przepisy mają wejść w życie najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r.

Wspomnianej opłacie w wysokości 40 EUR podlegają tylko przedsiębiorstwa delegujące pracowników, zatem stanowi ona dyskryminację pracodawców zagranicznych w porównaniu z miejscowymi. W rezultacie może ograniczać swobodę świadczenia usług – jedną ze swobód podstawowych UE.

1. Czy Komisja jest świadoma tych przepisów i czy podjęła już działania?

2. Czy Komisja zgadza się, że wyżej wspomniane przepisy naruszają prawo UE?

3. Czy Komisja zamierza podjąć działania, również na mocy art. 258 TFUE?

Komentarze

Komentarze