Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Pytanie o powszechne uznawanie zaświadczeń ze szkoleń internetowych

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) są wspólnymi europejskimi ramami odniesienia, których celem jest przyczynianie się do tego, by kwalifikacje były bardziej czytelne i zrozumiałe w różnych państwach członkowskich i różnych systemach. Są istotnym narzędziem wspierania transgranicznej mobilności osób uczących się i pracujących, a także propagowania uczenia się przez całe życie w całej Europie.

W erze cyfryzacji dostęp do edukacji został ułatwiony dzięki otwartym kursom internetowym (MOOC) adresowanym do szerokiego grona uczestników. Do kursów tych może uzyskać dostęp każdy i z każdego miejsca, konieczny jest jedynie dostęp do internetu. Kursy internetowe odgrywają ważną rolę nie tylko w poprawie umiejętności dorosłych, ale także w integrowaniu grup szczególnie wrażliwych i ponownej integracji grup NEET na rynku pracy. Tymczasem zaświadczenia uzyskiwane w wyniku szkoleń MOOC nie są jeszcze powszechnie uznawane.

Pytania:

1. Czy europejskie ramy kwalifikacji uznają kwalifikacje zdobyte dzięki MOOC? Jeśli nie, czy Komisja ustaliła sposób, w jaki polityka europejska może przyczynić się do szerszego uznawania pozaformalnego kształcenia otwartego?

2. Jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu dopilnowania, by polityki państw członkowskich w zakresie zatwierdzania i uznawania kształcenia pozaformalnego obejmowały kształcenie otwarte i MOOC?

3. Czy Komisja planuje zachęcać instytucje szkolnictwa wyższego do pracy na rzecz tworzenia ściślejszych powiązań między kształceniem formalnym a uczeniem się pozaformalnym?

Komentarze

Komentarze