Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja Europejska proponuje ograniczanie czasu delegowania pracowników oraz nakaz płacenia kierowcom według stawek krajów, w...

Pytanie o okres przejściowy między okresami delegowania pracownika

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wystosowała pytanie poselskie do Komisji Europejskiej w sprawie uspójnienia europejskiego prawodawstwa dotyczącego delegowania pracowników.

 

Rozporządzenie 883/2004 a dyrektywa w sprawie pracowników delegowanych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracownik delegowany, którego czas wykonywania pracy za granicą nie przekracza 24 miesięcy, podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego (państwa wysyłającego). Po zakończeniu przez pracownika okresu delegowania nie można potwierdzić nowego okresu delegowania, dotyczącego tego samego pracownika, tych samych przedsiębiorstw i tego samego państwa członkowskiego, przed upływem co najmniej dwóch miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu delegowania. Jednakże, według nowej propozycji zmian do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania, pracownicy oddelegowani na okres dłuższy niż dwa lata będą objęci obowiązkowymi przepisami prawa pracy kraju przyjmującego (co będzie miało wpływ również na sytuację związaną z ubezpieczeniem). Nowe zmiany nie mówią jednak o dwumiesięcznym czasie przejściowym, po którym będzie można rozpocząć nowy okres delegowania w stosunku do tego samego pracownika.

W związku z powyższym:

Czy Komisja zamierza podjąć kroki, aby zapisy dotyczące okresu i warunków delegowania w rozporządzeniu 883/2004 oraz propozycji zmian do dyrektywy 96/71/WE były uspójnione?
Komisja zapowiedziała już pracę nad zmianami rozporządzenia 883/2004, jak obecnie wygląda terminarz prac oraz które zapisy będą modyfikowane?

Komentarze

Komentarze