Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nadchodzi rewolucja cyfrowa. A kobietom częściej niż mężczyznom brakuje odpowiednio wysokich umiejętności cyfrowych.

Opinia w sprawie 32. rocznego sprawozdania dotyczącego nadzoru wdrażania prawa unijnego (2014)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była autorką opinii przegłosowanej podczas sesji plenarnej.

WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:
1. podkreśla, że Komisja ma prawo i obowiązek nadzorować stosowanie prawa UE i wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko tym państwom członkowskim, które nie wypełniają zobowiązań wynikających z traktatów; zwraca się jednak do Komisji, aby przed wszczęciem formalnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom w pierwszej kolejności korzystała z inicjatywy EU Pilot i tym samym uruchomiała proces dialogu z państwami członkowskimi; przypomina państwom członkowskim, że prawo UE stanowi integralną część ich prawa krajowego i że to na nich spoczywa odpowiedzialność za jego prawidłowe stosowanie;
2. zauważa, że terminowa i prawidłowa transpozycja przepisów prawa UE do ustawodawstwa krajowego oraz wyraźne krajowe ramy legislacyjne powinny być dla państw członkowskich priorytetem w celu uniknięcia przypadków naruszania prawa UE, a jednocześnie z zamiarem przysporzenia obywatelom i przedsiębiorstwom zamierzonych korzyści, możliwych dzięki skutecznemu i efektywnemu stosowaniu prawa UE;
3. podkreśla istotną rolę, jaką odgrywają partnerzy społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne zainteresowane strony w tworzeniu ustawodawstwa oraz w monitorowaniu i zgłaszaniu uchybień w transpozycji i stosowaniu prawa UE przez państwa członkowskie; odnotowuje fakt uznania przez Komisję roli zainteresowanych stron przez uruchomienie w 2014 r. nowych narzędzi ułatwiających ten proces; zachęca zainteresowane strony do zachowania czujności w tym zakresie w przyszłości;
4. podkreśla fakt, że w 2014 r. zarejestrowano 3715 nowych skarg, przy czym Komisja otrzymała najwyższą od 2011 r. liczbę nowych skarg (666) dotyczących obszarów zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego ; przypomina, że brak wdrożenia oraz nieprawidłowe stosowanie lub niestosowanie przepisów UE przez państwa członkowskie powoduje nieskuteczność prawodawstwa, znacząco ogranicza prawa socjalne i pracownicze oraz może wymagać podejmowania działań następczych na poziomie UE z pełnym poszanowaniem zasady pomocniczości;
5. podkreśla fakt, że w 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości nie wydał istotnych orzeczeń dotyczących obszaru zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego;
6. zwraca uwagę, że z 2341 skarg rozpatrzonych w ramach europejskiego systemu SOLVIT w 2014 r. 1458 dotyczyło dostępu do praw w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz korzystania z tych praw na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004, przy czym najwięcej zarejestrowanych skarg dotyczyło przypadków odnoszących się do świadczeń na dzieci, emerytur i świadczeń dla bezrobotnych;
7. wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia od dawna zaległego przeglądu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz jego rozporządzenia wykonawczego, aby wszystkim zapewnić możliwość pełnego korzystania z praw w zakresie zabezpieczenia społecznego; przypomina państwom członkowskim o ich obowiązku bliskiej współpracy w tym zakresie, aby zadbać o to, by obywatele UE nie byli pozbawieni przysługujących im praw; wzywa Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, by co roku oceniała, które problemy pojawiają się najczęściej, przedstawiała konkretne sugestie dotyczące sposobu poprawy sytuacji oraz publikowała tę ocenę i sugestie;
8. zwraca uwagę, że liczba nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom z powodu opóźnień w transpozycji w obszarze zatrudnienia (17) wzrosła nieco w 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (13) i że wszystkie te postępowania były związane z prawem pracy ; przypomina, że opóźnienie w transpozycji jest utrzymującym się problemem w niektórych państwach członkowskich i że uniemożliwia ono obywatelom korzystanie z przysługujących im praw i uzyskiwanie korzyści wynikających z prawa UE; podkreśla, że spóźniona i nieprawidłowa transpozycja dyrektyw UE negatywnie wpływa na ogólną pewność prawa i równe warunki działania na jednolitym rynku; wzywa państwa członkowskie do działania, w tym w stosownych przypadkach poprzez przyjęcie przepisów ustawowych, aby umożliwić praktyczną i przynoszącą korzyści transpozycję dyrektyw UE do wszystkich krajowych systemów prawnych;
9. podkreśla, że opóźnienia w transpozycji stanowią barierę dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i są sprzeczne z interesami obywateli i przedsiębiorstw, pozbawiając ich w ten sposób niektórych z ich praw; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do jak najszybszej transpozycji dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, aby zagwarantować wszystkim Europejczykom dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim;
10. podkreśla, że na koniec 2014 r. było 1347 wszczętych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom, w tym 72 dotyczące obszaru zatrudnienia ;
11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ramach swojego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja zwraca szczególną uwagę na kwestie skutecznego wdrażania i stosowania przepisów UE, aby zapobiegać opóźnieniom w transpozycji ze strony państw członkowskich i ograniczyć liczbę takich przypadków;
12. odnotowuje fakt, że przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw są różne w zależności od państwa; wzywa Komisję do przeprowadzenia pogłębionych analiz w państwach członkowskich w celu uzyskania kompleksowej wiedzy w tym obszarze oraz w celu przeciwdziałania wystąpieniu w przyszłości opóźnień w transpozycji przez zapewnienie rozwiązań zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi poszczególnych państw członkowskich;
13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ostatnich pięciu latach Komisja poczyniła wysiłki mające na celu zmniejszenie liczby oficjalnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom, nawiązując konstruktywny zorganizowany dialog z państwami członkowskimi w ramach systemu EU Pilot przed wszczęciem oficjalnej procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom;
14. apeluje do Komisji, by przy tworzeniu i ocenie prawodawstwa zwracała uwagę na potencjalne korzyści i na ewentualne obciążenia, w tym z perspektywy MŚP, które stanowią 99 % europejskich przedsiębiorstw i tworzą 85 % miejsc pracy; w związku z tym kładzie nacisk na konieczność stosowania zasady „najpierw myśl na małą skalę”; podkreśla potrzebę dokonywania oceny nie tylko skutków krótkoterminowych, ale również długoterminowej wartości prawodawstwa; zaznacza jednak, że wszyscy pracownicy mają prawo do najwyższego możliwego poziomu ochrony w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa pracodawcy;
15. wzywa do podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i egzekwowania prawodawstwa, w tym terminowej transpozycji i zgodności z celami tego prawodawstwa, oraz do eliminowania szkodliwych luk, gdy tylko się pojawiają; podkreśla zapotrzebowanie na jasno sformułowane prawodawstwo, aby ułatwić jego przestrzeganie;
16. podkreśla jednak, że prawodawstwo UE określa jedynie minimalne standardy, które mogą być podwyższane przez państwa członkowskie w ustawodawstwie krajowym;
17. uważa, że oceny skutków powinny obejmować test MŚP i test konkurencyjności, aby zadbać o to, by przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP, nie były nadmiernie obciążane nowymi przepisami;
18. z zadowoleniem przyjmuje starania poczynione przez Komisję w ostatnich latach i zauważa szereg środków wprowadzonych w celu wsparcia państw członkowskich we wdrażaniu przepisów, takich jak tabele korelacji, coroczna tablica wyników oraz wytyczne; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zapewnia plany wdrożenia, aby ułatwić skuteczne stosowanie unijnego prawa bez opóźnień; zwraca uwagę, jak ważne jest monitorowanie przez Komisję stosowania przez państwa członkowskie planów wdrożenia;
19. odnotowuje przeprowadzany obecnie przez Komisję przegląd istniejącego prawodawstwa w ramach Programu lepszego stanowienia prawa, który ma na celu zapewnienie wysokiej jakości przepisów prawa UE pod względem przejrzystości, konsultacji społecznych, wdrożenia i zgodności z zasadą pomocniczości; wzywa zatem Komisję do skoordynowania jej wysiłków z działaniami państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego na wcześniejszym etapie procesu legislacyjnego w celu zadbania o skuteczniejsze wdrożenie przyszłych przepisów prawa UE, ponieważ deregulacja, nadmierna regulacja lub brak regulacji mogą wyrządzić większe szkody przedsiębiorstwom i zaszkodzić zatrudnieniu; zwraca jednak uwagę, że taka koordynacja nie może naruszać prerogatywy prawodawców i musi być w pełni zgodna ze zwykłą procedurą ustawodawczą oraz z legitymacją demokratyczną państw członkowskich;
20. podkreśla, że zasada równego traktowania i niedyskryminacji jest dobrze ugruntowana w prawie UE, a zatem powinna być uwzględniana i przestrzegana podczas tworzenia przepisów prawa UE;
21. wzywa Komisję do wzmocnienia współpracy z państwami członkowskimi, aby w stosownych przypadkach przyspieszyć korygowanie naruszeń prawa UE; podkreśla, że ta współpraca musi być przejrzysta i poddana kontroli parlamentarnej;
22. wzywa Komisję do dokonania przeglądu ram, na podstawie których państwa członkowskie przekazują dodatkowe informacje dotyczące sposobu przetransponowania przez nie dyrektyw do prawa krajowego;
23. wzywa Komisję do udzielania państwom członkowskim silniejszego wsparcia we wdrażaniu przepisów prawa UE poprzez dostarczanie narzędzi dopasowanych do potrzeb – takich jak szczegółowe plany wdrożenia i dokumenty zawierające wytyczne – będących wynikiem wzmocnionej i wzajemnej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi inicjowanej na wczesnym etapie procesu legislacyjnego; uważa, że regularny dialog z partnerami społecznymi jest także podstawowym sposobem zapewnienia przez państwa członkowskie skutecznego wdrożenia prawa pracy UE;
24. podkreśla, że zwiększenie liczby pracowników inspektoratów pracy państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego wdrożenia prawa pracy UE w państwach członkowskich;
25. z zadowoleniem przyjmuje opracowane przez Komisję narzędzia zapewniające wsparcie zainteresowanym stronom, takie jak portal „Twoja Europa”, SOLVIT i CHAP, ale ubolewa nad faktem, że narzędzia te są wciąż mało znane i w niewielkim stopniu wykorzystywane;
26. wzywa państwa członkowskie do dostarczania Komisji bardziej precyzyjnych i jaśniejszych informacji dotyczących transpozycji dyrektyw, aby umożliwić dokonywanie lepszego przeglądu.

Komentarze

Komentarze