Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

O mnie

Zostałam wybrana do Parlamentu Europejskiego w wyborach w maju 2014. Pracuję w dwóch komisjach: FEMM – Prawa Kobiet i Równouprawnienie oraz EMPL – Zatrudnienie i Sprawy Socjalne. W komisji praw kobiet jestem koordynatorką EPP – największej w Parlamencie Europejskim grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i PSL.
Koordynator komisji to kluczowa funkcja wewnątrz grupy politycznej, istotna w procesie uzgadniania stanowisk, linii głosowań i opinii całej grupy wobec raportów i rezolucji przechodzących przez daną komisję. Jestem odpowiedzialna za wypracowanie i koordynowanie prac grupy EPP w kwestii praw kobiet i równouprawnienia, rozdzielanie raportów, negocjacje z grupami politycznymi, ustalanie planów prac i programów wydarzeń w komisji FEMM. Wcześniej pełniłam funkcję współprzewodniczącej grupy roboczej do spraw Białorusi przy EURONEST.
Zanim rozpoczęłam swoją misję w Brukseli, przez dwie kadencje byłam posłanką do Sejmu RP oraz przez ponad dwa lata ministrem w Kancelarii Premiera, Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Pełniąc tę funkcję, zajmowałam się ochroną praw kobiet oraz praw mniejszości, wszystkich grup narażonych na dyskryminację z powodu religii, pochodzenia etnicznego, wieku, niepełnosprawności, czy orientacji seksualnej. W ramach swojej działalności organizowałam liczne debaty eksperckie, m.in. na temat praw ojców, praw nastoletnich matek, luki płacowej, przemocy seksualnej i przemocy domowej, ubezwłasnowolnienia, i wiele innych. Zajmowałam się też kwestią uzawodowienia opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, koncepcją czeku opiekuńczego, urlopami rodzicielskimi, pozycją kobiet na rynku pracy. Jestem częstym gościem na spotkaniach organizacji kobiecych oraz instytucji zajmujących się rynkiem pracy.
Najważniejsze dokonania w polskim Sejmie to przeforsowanie w dominującym klubie politycznym, a tym samym w całym Sejmie, poprawki do prawa wyborczego o kwotach na listach wyborczych (minimum 35%, i dla kobiet, i mężczyzn) oraz podpisanie i przygotowanie do ratyfikacji Konwencji antyprzemocowej (Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – tzw. Konwencji Stambulskiej). Za czasów pełnienia przeze mnie funkcji ministerialnej powstał też pierwszy w Polsce Rządowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Odbyła się też pierwsza w historii kontrola NIK luki placowej w urzędach centralnych, samorządach, spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych oraz pierwsze na wielką skalę szkolenie antydyskryminacyjne urzędników administracji centralnej. Jako minister zainicjowałam także szereg działań w służbie cywilnej, których celem było stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych (przepisy promujące spółdzielnie socjalne, programy równościowe w firmach i działania antydyskryminacyjne w zatrudnieniu).
Obecnie, w Parlamencie Europejskim dwa tematy, nad którymi się skupiam to pakiet godzenia ról – propozycja nowej dyrektywy o urlopach rodzicielskich, która ma wprowadzić obowiązkowy minimalny standard w tym zakresie, jeśli chodzi o czas trwania i poziom odpłatności za urlop oraz raport strategiczny dotyczący modernizacji systemów edukacji w Unii Europejskiej.
Jestem również zaangażowana w prace nad raportami i rezolucjami związanymi z funkcjonowaniem kobiet w kontekście procesu cyfryzacji rynku pracy oraz promowanie umiejętności cyfrowych.
Zanim trafiłam do polityki, wykładałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizowałam się w edukacji ekologicznej, polityce oświatowej i biologii człowieka. Pisałam prace naukowe i podręczniki szkolne (biologia, liceum). Obecnie, od 2017 roku, powróciłam do aktywności dydaktycznej na uczelni.