Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

To bardzo ważny raport z uwagi na zmieniającą się sytuację w Europie. Coś, co było oczywiste, mam na myśli zakaz dyskryminacji, przestaje takie być – mówi o przyjętym we wtorek dokumencie posłanka Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odbyło się głosowanie nad projektem raportu dotyczącego wdrażania dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy. Celem dokumentu jest dokonanie przeglądu stosowania dyrektywy w państwach członkowskich.
Autorką sprawozdania jest Renate Weber. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynowała poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Dyrektywa dotyczy 4 przesłanek dyskryminacji - chodzi o wiek, niepełnosprawność, religię i orientację seksualną.
"Europa zmienia się. Rosną nastroje eurosceptyczne i nacjonalistyczne, odradzają się nietolerancja, ksenofobia i rasizm. Dlatego dyrektywa chroniąca przed dyskryminacją na rynku pracy jest aktualna jak nigdy dotąd" - tłumaczy Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
W kontekście wieku w raporcie zwrócono uwagę na gwałtownie rosnącą liczbę osób starszych ze względu na niezażegnany kryzys demograficzny i skalę wyzwań związanych ze stereotypowym traktowaniem starszych, ale tez z wykluczaniem ich z rynku pracy, wykluczeniem społecznym, cyfrowym, i koniecznymi działaniami na tym polu.
Zmienia się także sytuacja osób niepełnosprawnych. Technologia i świadomość społeczna mogą zminimalizować niepełnosprawność.
"Konwencja o prawach niepełnosprawnych ONZ, którą niedawno ratyfikowała także Polska, definiuje niepełnosprawność jako cechę która powstaje w relacji z otoczeniem. Właściwe zaprojektowanie otoczenia zmniejsza skutki problemów medycznych, a tym samym niepełnosprawność. Dlatego w raporcie zwracamy uwagę m.in. na wagę projektowania uniwersalnego - projektowania przestrzeni publicznej tak, by nie zawierała barier i pozwalała na uniwersalne wykorzystanie niezależnie od stopnia sprawności. Chodzi o dopasowaną do potrzeb wózków szerokość drzwi, chodników i korytarzy, systemy usprawnień dla niedowidzących i niedosłyszących, poziom kontrastów przy malowaniu pasów, korytarzy i schodów, likwidowanie krawężników i schodów na rzecz łagodnych zakończeń chodników i wejść do budynków, standardy stosowanych systemów świetlnych i głosowych w przestrzeni publicznej. Te sprawy powinny być ujednolicane i wdrażane we wszystkich państwach członkowskich przy mocnym wsparciu i z poziomu Unii Europejskiej - dlatego część naszych poprawek dotyczyła właśnie jej kwestii." - tłumaczy Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. "Chodzi o zachęcanie państw członkowskich do rozważenia przyjęcia uniwersalnej normy projektowania przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych" - dodaje.
Przyjęty we wtorek dokument porusza również temat religii, jako przesłanki dyskryminacji.
"W kontekście kryzysu migracyjnego ten element nabrał zupełnie nowego znaczenia. Religia stała się nową osią sporów, a nawet konfliktów i problem rośnie" - mówi europosłanka Grupy EPL.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku orientacji seksualnej.
"Karmiący się kryzysem migracyjnym populiści próbują przekonać społeczeństwa do swojej wizji świata, swojej retoryki. W efekcie zalewa nas fala mowy nienawiści wobec wszystkich mniejszości. W Europie mamy obecnie do czynienia z wyraźnym zwrotem jeśli chodzi o prawa człowieka. Coś, co było oczywiste, przestaje takie być" - kończy Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy ma na celu walkę z bezpośrednią lub pośrednią dyskryminacją ze względu na wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Dotyczy osób zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym oraz obejmuje dostęp do zatrudnienia, samozatrudnienie, rekrutację i awans, doradztwo zawodowe, przekwalifikowanie się oraz warunki zatrudnienia i pracy.

Komentarze

Komentarze