Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Wszystko o konwencji stambulskiej

Czym jest naprawdę konwencja antyprzemocowa? Oto pełen tekst konwencji, lista krajów, które ją podpisały i wniosek Rady UE o przystąpienie do konwencji.

Szanowni Państwo!
Przedstawiam poniżej pełną treść tzw. konwencji antyprzemocowej - Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej też konwencją stambulską. W dobie tabloidyzacji mediów, pogorszenia dostępu do rzetelnej informacji, jałowych dyskusji, w których źródłem różnic są sprzeczne przekonania co do faktów, postanowiłam dostarczyć Państwu źródłowy materiał odnoszący się do sporu o politykę antyprzemocową w Polsce - czyli po prostu tekst Konwencji. To zatwierdzona przez Sejm RP wersja, opublikowana w Dzienniku Ustaw, która w momencie ratyfikacji stała się obowiązującym w Polsce prawem.
Konwencja jest najbardziej uznanym dokumentem w zakresie polityki antyprzemocowej na świecie. Podpisały ją 42 kraje Rady Europy, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Do stycznia 2017, aż 22 kraje Rady Europy zakończyły proces ratyfikacji - w tym 14 krajów Unii Europejskiej. W 2015 roku Komisja Europejska, w wyniku wielokrotnie głosowanych apeli i wezwań ze strony Parlamentu Europejskiego, wystąpiła z wnioskiem do Rady Europejskiej o przystąpienie do Konwencji całej Unii Europejskiej, jako strony. Miejmy nadzieję, że do końca obecnej kadencji Parlamentu procedura podpisu i ratyfikacji Konwencji przez Unię Europejską zostanie zakończona.
Konwencja definiuje przemoc (w tym przemoc seksualną i ekonomiczną), nakazuje powołanie odpowiednich przepisów pozwalających chronić ofiary przemocy, ale i ścigać jej sprawców. Mówi o konieczności prowadzenia opłacanych z budżetu schronisk dla ofiar przemocy, całodobowego telefonu zaufania, oraz edukacji antyprzemocowej. Konwencja nakazuje ściganie sprawców gwałtu z urzędu; mówi, że w przypadku przemocy domowej to sprawca opuszcza mieszkanie, a nie jego ofiara, nawet, jeśli mieszkanie jest jego własnością. Zakazuje przymusowych małżeństw, małżeństw z dziećmi, za przestępstwo uznaje także zmuszanie do aborcji.
Najbardziej cenionym i zarazem nowym elementem Konwencji na tle innych dokumentów o polityce antyprzemocowej jest rozdział o profilaktyce. Pokazuje on związek między równym traktowaniem a przemocą. Konwencja zakłada, że im więcej równego traktowania, im większy szacunek dla praw kobiet, tym łatwiej radzić sobie z przemocą. Że kobiety, które znają swoje prawa i mają niezależność finansową są bardziej odporne na przemoc.
Konwencja dotyczy kobiet, ale zgodnie z art. 2 zaleca się ją stosować także do innych ofiar przemocy, a więc także mężczyzn, dzieci czy osób starszych.

Życzę Państwu spokojnej lektury

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Pełny tekst konwencji antyprzemocowej w Dzienniku Ustaw
Interaktywna lista krajów, które podpisały konwencję
Wniosek Rady UE o przystąpienie do konwencji

Komentarze

Komentarze